Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

সুবিধাভোগির তালিকা

µwgK bs

wbe©wPZ e¨w³i bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

AvBwW bs

eqm

MÖvg

IqvW©

ewn bs

wnmve bs

01

‡gvQvt mgjv

g„Z †gvt †g‡nQb

g„Z †gvQvt wgwmib

4814225604446

62

¸bai evUzqvi‡Mvc

01

 

 

02

Avt iwk`

g„Z †gvt gymwjg dwKi

‡gvQvt Ry‡e`v LvZzb

4814225605762

75

g`b

02

 

 

03

‡gvt AveŸvm Avjx

g„Z †gvt Avãyj gbœvQ

g„Z gqgbv

4814225606975

74

LqiZ

02

 

 

04

‡gvt AvmKi Avjx

g„Z †gvt Avt ingvb

eveyi gv

4814225617401

71

         B›`v

07

 

 

05

mwLbv LvZzb

g„Z eiRy wgqv

myi‡Ri gv

4814225608898

74

Diw`Nx

03

 

 

06

‡gvt Rg‡m` f~Tv

g„Z Avt ingvb f~Tv

g„Z DwK‡ji gv

4814225610724

64

myax

04

 

 

07

mv‡niv LvZzb

†gvt Avt evwiK

g„Z mvBZb †bQv

4814225610962

84

myax

04

 

 

08

LvBiæ‡bœQv

g„Z byigvgy`

g„Z Lv‡Z evby

4814225606385

70

LqiZ

02

 

 

09

‡gvt †iby wmK`vi

g„Z †gvt Lvjy wmK`vi

g„Z gymvi gv

4814225603259

74

¸bai

01

 

 

10

‡gvt †Qv‡e` Avjx

Avt Rwjj

g„Z nwiab wewe

4814225612530

67

DËi AvkZKv

05

 

 

11

‡gvt Avt Avjx

g„Z Avt AvkÖe Avjx

ieRvb

4814225614057

69

`wÿb AvkZKv

06

 

 

12

‡gvt Avey wQwÏK

Avt Mdzi

givR †eMg

4814225617531

75

B›`v

07

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cgvb Avjx

AvQgZ †kL

bvwM©Qv

4814225619574

80

fvwUMv½vwUqv

08

 

 

15

‡gvt Gev`yjøvn

‡g›`y wgqv

Lv‡j`v

4814225621572

62

`woMv½vwUqv

08

 

 

16

‡gvt Bw`ªQ Avjx

g„Z nv‡mg gybwm

‡gvQvt Qwdib‡bQv

4814225622471

65

QbKv›`v

09

 

 

17

kwn` wgqv

g„Z Avt evwiK †gŠIjvbv

Av‡jevby

4814225622895

65

‡Rvqvjfv½v

09

 

 

18

Avãyj †iRvK

g„Z †gvt KvQzg Avjx

g„Z wgiv‡Ri gv

4814225607563

69

LqiZ

02

 

 

19

b~i †gvnv¤§`

g„Z e‡›` Avjx gyÝx

g„Z nv‡dRy‡bœmv

4814225621834

67

`woMv½vwUqv

08

 

 

20

‡gvt wQwÏK wgqv

g„Z †gvt Avt iwng

g„Z †gvQvt wkwR evby

481422561981

66

B›`v

07

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 A_© eQ‡ii ¸Yai BDwbq‡bi wbe©vwPZ eq®‹fvZv †fvMx‡`i bv‡gi ZvwjKv|

 

µwgK bs

wbe©wPZ e¨w³i bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

AvBwW bs

eqm

MÖvg

IqvW©

ewn bs

wnmve bs

21

‡gvQvt Rv‡gbv LvZzb

†gvt myjZz wgqv

g„Z Zvgmvi gv

4814225618721

84

Pzjøx

07

 

 

22

‡gvt Avey Zv‡ni

g„Z GjvBe· gywÝ

g„Z Avt AvwRR

414225607624

68

LqiZ

02

 

 

23

‡gvQvt Ry‡e`v Av³vi LvZzb

g„Z †gvt Rwgqv Avjx

g„Z †gvQvt by‡g`v Av³vi LvZzb

4814225620233

69

fvwUMv½wUqv

08

 

 

24

‡gvQvt †eMg

g„Z AvtïKzi

Avqkv LvZzb

4814225617103

65

B›`v

07

 

 

25

mgjv miKvi

AwLj miKvi

wcÖq evjv miKvi

4814225612084

65

DRvbeivwUqv

09

 

 

26

gsjx ivYx eg©b

g„Z m¤¢y eg©b

wbeKmv ivYx eg©b

4814225622189

68

QbKv›`v

09

 

 

27

‡gvt Avey Rv‡n`

g„Z mdi Avjx

g„Z Kzjevby

4814225617775

80

B›`vPzjøx

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µwgK bs

wbe©wPZ e¨w³i bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

AvBwW bs

eqm

MÖvg

IqvW©

ewn bs

wnmve bs

01

‡gvQvt mgjv

g„Z †gvt †g‡nQb

g„Z †gvQvt wgwmib

4814225604446

62

¸bai evUzqvi‡Mvc

01

 

 

02

Avt iwk`

g„Z †gvt gymwjg dwKi

‡gvQvt Ry‡e`v LvZzb

4814225605762

75

g`b

02

 

 

03

‡gvt AveŸvm Avjx

g„Z †gvt Avãyj gbœvQ

g„Z gqgbv

4814225606975

74

LqiZ

02

 

 

04

‡gvt AvmKi Avjx

g„Z †gvt Avt ingvb

eveyi gv

4814225617401

71

         B›`v

07

 

 

05

mwLbv LvZzb

g„Z eiRy wgqv

myi‡Ri gv

4814225608898

74

Diw`Nx

03

 

 

06

‡gvt Rg‡m` f~Tv

g„Z Avt ingvb f~Tv

g„Z DwK‡ji gv

4814225610724

64

myax

04

 

 

07

mv‡niv LvZzb

†gvt Avt evwiK

g„Z mvBZb †bQv

4814225610962

84

myax

04

 

 

08

LvBiæ‡bœQv

g„Z byigvgy`

g„Z Lv‡Z evby

4814225606385

70

LqiZ

02

 

 

09

‡gvt †iby wmK`vi

g„Z †gvt Lvjy wmK`vi

g„Z gymvi gv

4814225603259

74

¸bai

01

 

 

10

‡gvt †Qv‡e` Avjx

Avt Rwjj

g„Z nwiab wewe

4814225612530

67

DËi AvkZKv

05

 

 

11

‡gvt Avt Avjx

g„Z Avt AvkÖe Avjx

ieRvb

4814225614057

69

`wÿb AvkZKv

06

 

 

12

‡gvt Avey wQwÏK

Avt Mdzi

givR †eMg

4814225617531

75

B›`v

07

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Cgvb Avjx

AvQgZ †kL

bvwM©Qv

4814225619574

80

fvwUMv½vwUqv

08

 

 

15

‡gvt Gev`yjøvn

‡g›`y wgqv

Lv‡j`v

4814225621572

62

`woMv½vwUqv

08

 

 

16

‡gvt Bw`ªQ Avjx

g„Z nv‡mg gybwm

‡gvQvt Qwdib‡bQv

4814225622471

65

QbKv›`v

09

 

 

17

kwn` wgqv

g„Z Avt evwiK †gŠIjvbv

Av‡jevby

4814225622895

65

‡Rvqvjfv½v

09

 

 

18

Avãyj †iRvK

g„Z †gvt KvQzg Avjx

g„Z wgiv‡Ri gv

4814225607563

69

LqiZ

02

 

 

19

b~i †gvnv¤§`

g„Z e‡›` Avjx gyÝx

g„Z nv‡dRy‡bœmv

4814225621834

67

`woMv½vwUqv

08

 

 

20

‡gvt wQwÏK wgqv

g„Z †gvt Avt iwng

g„Z †gvQvt wkwR evby

481422561981

66

B›`v

07

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 A_© eQ‡ii ¸Yai BDwbq‡bi wbe©vwPZ eq®‹fvZv †fvMx‡`i bv‡gi ZvwjKv|

 

µwgK bs

wbe©wPZ e¨w³i bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

AvBwW bs

eqm

MÖvg

IqvW©

ewn bs

wnmve bs

21

‡gvQvt Rv‡gbv LvZzb

†gvt myjZz wgqv

g„Z Zvgmvi gv

4814225618721

84

Pzjøx

07

 

 

22

‡gvt Avey Zv‡ni

g„Z GjvBe· gywÝ

g„Z Avt AvwRR

414225607624

68

LqiZ

02

 

 

23

‡gvQvt Ry‡e`v Av³vi LvZzb

g„Z †gvt Rwgqv Avjx

g„Z †gvQvt by‡g`v Av³vi LvZzb

4814225620233

69

fvwUMv½wUqv

08

 

 

24

‡gvQvt †eMg

g„Z AvtïKzi

Avqkv LvZzb

4814225617103

65

B›`v

07

 

 

25

mgjv miKvi

AwLj miKvi

wcÖq evjv miKvi

4814225612084

65

DRvbeivwUqv

09

 

 

26

gsjx ivYx eg©b

g„Z m¤¢y eg©b

wbeKmv ivYx eg©b

4814225622189

68

QbKv›`v

09

 

 

27

‡gvt Avey Rv‡n`

g„Z mdi Avjx

g„Z Kzjevby

4814225617775

80

B›`vPzjøx

07